Raamatukogu põhimäärus

TAAGEPERA RAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

Vastu võetud 29.04.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, ja § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1.  Taagepera raamatukogu

(1) Taagepera raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Helme vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on tagada Helme valla ja maakonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Raamatukogu ametlik nimetus on Taagepera raamatukogu.

 (4) Raamatukogu asukoht on Eesti Vabariik Helme vald ja postiaadress Taagepera küla Helme vald 68502.

(5) Raamatukogul on valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

(6) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab Helme Vallavolikogu.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 2.  Tegevuse eesmärk

Raamatukogu eesmärgiks on tagada Helme valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

Raamatukogu
1) teenindab Helme valla elanikke ning teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ning korraldab vastavalt vajadusele koduteeninduse;
 2) kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid;
3) teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;
4) tagab interneti tasuta kasutamise;
5) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikuid ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
6) korraldab teatmebibliograafilist tööd;
7) peab raamatukogutöö arvestust;
8) kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust;
9) korraldab raamatuvarade tutvustamise ja muid kultuuriüritusi;
10) korraldab lugejakoolitust raamatukogus olevate infosüsteemide ja Interneti kasutamiseks;
11) teeb koostööd teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega.

3. peatükk  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 4.Raamatukogu õigused ja kohustused

(1) Raamatukogul on õigus:
1) esitada Helme Vallavalitsusele raamatukogu tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid;
2) saada rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt.

(2) Raamatukogu on kohustatud tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise kooskõlas raamatukogu kinnitatud eelarvega.

4. peatükk STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

§ 5.Raamatukogu struktuur

 Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
 1) Teenindusosakond.
2) Avalik interneti arvutikoht.

§ 6. Raamatukogu teeninduse korraldus.

(1) Raamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja andmebaaside kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Helme Vallavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse igale lugejale teatavaks.

(2) Eriteenused (kopeerimine, printimine jms) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Helme Vallavalitsus.

 (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Helme Vallavolikogu kehtestatud korras.

(4) Raamatukogu lahtiolekuaja kinnitab Helme Vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

5. peatükk  JUHTIMINE

§ 7.Raamatukogu juhataja

(1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu juhataja, kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

(2) Raamatukogu juhataja:
 1) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ja vastutab raamatukogu toimimise ja arengu eest;
 2) korraldab raamatukogu tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele;
3) täidab seadustest, käesolevast põhimäärusest ja nõukogu otsustest tulenevaid ülesandeid;
4) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 5) kehtestab raamatukogu sisekorraeeskirja;
 6) koostab raamatukogu eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
7) esindab raamatukogu ning sõlmib raamatukogu nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
 8) valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu valduses olevat vallavara volikogu poolt kehtestatud korras;
9) täidab muid raamatukogu juhtimisega seotuid ning vallavolikogu või vallavalitsuse poolt antud ülesandeid.

§ 8.  Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab raamatukogu juhataja kolme- kuni viieliikmelise nõukogu.

(2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja liikmed. Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas.

(3) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget.

6. peatükk  RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE JA JÄRELVALVE

§ 9. Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu valduses ja kasutuses olev vara on Helme valla omandis. Vara kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

(2) Raamatukogul on volikogugu poolt vallaeelarve koosseisus kinnitatud eelarve.

(3) Eelarve tulud on laekumised riigieelarvest, valla eelarvest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest.

 (4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab Helme vallavalitsus vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sisekorraeeskirjadele.

§ 10. Järelvalve

(1) Raamatukogule pandud ülesannete täitmist kontrollib Helme vallavalitsus.

(2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Helme vallavalitsus ja Helme Vallavolikogu revisjonikomisjon valla õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Järelvalvet raamatukogu ülesannete täitmise üle teostab vallavanem.

 (4) Raamatukogu esitab õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas aruanded riigieelarvest finantseeritavate summade kohta Kultuuriministeeriumile.

7. peatükk  REORGANISEERIMINE JA SULGEMINE 

§ 11.  Raamatukogu reorganiseerimine ja sulgemine

 Raamatukogu reorganiseerimine ja sulgemine toimub Helme Vallavolikogu otsusel rahvaraamatukogu seaduse ja Helme valla õigusaktidega kehtestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12. Rakendussätted 

(1) Kinnitada „Taagepera raamatukogu kasutamise eeskiri“ (Lisa 1).

 (2) Tunnistada kehtetuks Helme Vallavolikogu 31.05.1999.a määruse nr 4 „Helme raamatukogu, Taagepera raamatukogu, Ala Põhikooli, Ritsu Lasteaed-Algkooli ja Helme lasteaia põhimääruste kinnitamine“ pn 2.

 (3) Määrus jõustub 01. mail 2009.aastal

Toivo Põldma
Volikogu esimees