Ramatukogu kasutamise eeskiri

Taagepera raamatukogu kasutamise eeskiri

§ 1. Reguleerimisala Käesoleva eeskirjaga kehtestatakse Taagepera raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, lugejate kohustused ja vastutus.

§ 2. Raamatukogu teenused

(1) Rahvaraamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Rahvaraamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, andmebaaside kasutamine jm ). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Helme vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(4) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogude vahelise laenutuse kaudu.

(5) Raamatukogus saab kasutada lugejaarvuti töökohta.

§ 3. Lugejaks registreerumine

(1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või mõni muu isikut tõendav dokument) alusel lugejate andmebaasis ja registreerimiskaardil, kuhu kantakse järgmised andmed:

 1) nimi;

2) isikukood;

3) kontaktandmed.

(2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

(3) Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

§ 4. Teavikute laenutamine ja lugeja õigused

(1) Registreeritud lugejal on õigus kasutada kõiki raamatukogu teenuseid.

(2) Koju laenutatakse teavikuid üldjuhul 30 päevaks. Teavikuid, millele on nõudlus, laenutatakse 14 päevaks. Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 10 teavikut.

(3) Koju ei laenutata raamatukogus olevaid teatmeteoseid, erilise väärtusega raamatuid ja ajalehti ning ajakirjade viimaseid numbreid.

(4) Laenutus registreeritakse andmebaasis lugejapileti või ID-kaardi esitamisel. Tagastatud teavikud kustutatakse laenutuste andmebaasist.

(5) Tagastamistähtaega võib pikendada (ka telefoni ja interneti teel), kui teavikutel ei ole nõudlust. Raamatukogu võlglastel tagastamistähtaega ei pikendata.

(6) Teavikuid, mis on välja laenatud, saab reserveerida. Lugejal on õigus reserveerida kuni 5 teavikut. Reserveering kehtib 3 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugejat teavitatakse teaviku saabumisest raamatukogusse e-maili või telefoni teel.

(7) Elanikele, kes liikumispuude tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse teeninduspiirkonna piires.

§ 5. Lugeja vastutus ja kohustused

(1) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu kuni 1 kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

(2) Lugeja kannab vastutust iga laenutatud teaviku eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb koheselt teatada raamatukogu töötajale.

(3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teavikuga või tasuma selle hinna kuni 10 kordses suuruses.Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hinna määrab raamatukogu juhataja käskkirjaga moodustatud 3-liikmeline komisjon.

(5) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud summade tasumiseks.

(6) Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(7) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsuselõigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(8) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

(9) Alla 18-aastase lugeja poolt tekitatud kahju või kulutused hüvitab lapsevanem (eestkostja).

(10) Raamatukogul on õigus avalikustada oma võlglaste nimed.

§ 6. Avaliku lugejaarvuti kasutamine

(1) Avaliku lugejaarvutite kasutamine on külastajatele tasuta ning seda võimaldatakse raamatukogu lahtioleku aegadel.

(2) Arvuti kasutuse õiguse saab arvuti kasutusoskusega inimene, kes täidab käesoleva eeskirjaga sätestatud reegleid.

(3) Maksimaalne kasutusaeg ühele külastajale on 1 tund. Vaba arvuti olemasolul saab külastaja kasutusaega pikendada korraga üheks kasutusajaks. Arvuti kasutamiseks on vajalik eelregistreerimine raamatukogus kohapeal või telefoni teel. Eelregistreeruda saab korraga üheks kasutusajaks. Kasutusaeg algab täistunnil.

(4) Korraga tohib arvutiga töötada kaks kasutajat.

(5) Kõikidest arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest peab kasutaja viivitamatult teavitama ramatukogu juhatajat.

(6) Töö lõpetamisel peab kasutaja sulgema kõik enda poolt avatud programmid.

(7) Keelatud on:

1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;

2) arvuti konfiguratsiooni muutmine;

3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;

4) isikliku disketi, CD või USB (mäluseade) kasutamine ilma raamatukogu juhataja loata;

5) arvuti juures söömine ja joomine;

6) teiste raamatukogu külastajate häirimine.

(8) Kasutaja süül lugejaarvuti riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja.

(9) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkuja kaotab lugejaarvutite kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

§ 7. Raamatukogu sisekord

(1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi isikuid. Raamatukogus on keelatud:

1) söömine, joomine ja suitsetamine;

2) mobiiltelefonide häälekas kasutamine;

3) loomade kaasavõtmine.

(2) Iga kuu esimesel tööpäeval ning juuni – ja detsembrikuus on lugejatel võimalus viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud teavikud.

(3) Raamatukogul on õigus käesoleva eeskirja rikkujalt kuni üheks aastaks ära võtta teavikute kojulaenutamise õigus.